Sisom

Et kommunikasjonsspill for barn

SISOM – «Si det som det er «


Sisom er en spillbasert programvare som er designet for at barns egen stemme skal bli hørt i møte med helsepersonell, helsesykepleier, kontaktlærere og andre som følger opp barn i 5 – 12 års alder enten det er på skolen, barnehagen eller i helsevesenet. Det grafiske uttrykket er utviklet sammen med forskere og det er utført flere internasjonale studier som viser at Sisom danner et godt grunnlag for videre kommunikasjon mellom barn og voksen.

PILOTKUNDE?


Ønsker dere å være pilotbruker for Sisom programvaren. Dette vil være en kostnadsfri brukerlisens og dere vil få være med å påvirke hvordan verktøyet skal fungere i hverdagen. Sisom vil lanseres som en webtjeneste i løpet av 2022 og som pilotkunde vil dere ha kostnadsfri tilgang til verktøyet også i 2023. Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er interessant for dere, og gjerne også om dere bare ønsker mer informasjon om hvordan Sisom kan gi en enklere og bedre kommunikasjon med alle som følger opp barn.

SISOM FOR HELSEVESENET


 • Kreft og andre alvorlige sykdommer

  Barn som rammes av kreft og andre alvorlige sykdommer har ofte vansker for å kommunisere hvordan de har det. Barn har rett til å ta del i egen behandling, og har rett på å bli hørt. Sisom er utviklet nettopp for at barns egen stemme skal bli hørt og tatt hensyn til i behandling av barnet.

 • Kommunikasjon

  Sisom er en webbasert løsning som gjør at barna kan bruke Sisom hvor som helst og på alle skjermstørrelser. Det betyr at de kan svare ut Sisom i ro og mak i trygge og vante omgivelser og helsepersonell kan se svarrapporten før barnet enten kommer til konsultasjon på sykehuset eller som avstandsoppfølging i hjemmet.

 • Forskningen viser gode resultater

  Sisom har vært grunnlaget i flere internasjonale studier der resultatene er entydig positive, det avdekkes flere symptomer tidligere, flere utfordringer blir oppdaget tidligere, kommunikasjonen blir mer empatisk og effektiv. Noe som bidrar til bedre kvalitet uten at det går utover tidsbruken ved konsultasjon.


FRA SYKEHUSETFRA SKOLENSISOM FOR BARNESKOLE OG BARNEHAGE


 • MOBBING OG UTENFORSKAP I SKOLE OG BARNEHAGE

  Mobbing og utestengning kan ofte begynne tidlig og det kan være vanskelig for den som utsettes for det å sette ord på det som oppleves som vondt og vanskelig. Mange barn kan også mangle begrepsapparat for å sette ord på følelser.

 • BARNAS VERNEOMBUD

  I møte med barnas verneombud kan det være en god inngang til en litt vanskelig samtale å la barnet selv beskrive situasjoner som oppleves som vanskelige. Her vil Sisom kunne danne et godt utgangspunkt. Verneombudet kan selv tilpasse Sisom til det enkelte barns behov og man kan derfor få individuelle opplevelser og at det som skal svares på i spillet oppleves som relevant.

 • HELSESYKEPLEIER I SKOLEN

  Det å avdekke utenforskap, mobbing og andre negative forhold som spiller inn på den enkelte elevs trivsel er viktig. Sisom kan i så måte være et godt verktøy å bruke fro Helsesykepleier i barneskolen ovenfor de barna som har vanskeligheter med å sette ord på følelser og problemstillinger. Men Sisom kan også brukes til en generell kartlegging av trivsel og miljø i skolen. Svarene kan brukes både individuelt der det er gitt samtykke til det og som statistikkgrunnlag for miljøet på skolen.

VIL DU LESE MER OM FORSKNINGEN PÅ SISOM


Det er gjennomført flere studier som undersøker bruken av Sisom i behandlingen av syke barn. Forskningsartikkel fra 2018 «Tell it as it is»: How Sisom prompts children and parents to discuss their cancer experience kan du lese her, og en nyere artikkel fra 2021 Creating a Communication Space in the Healthcare context: Childrens perspective of using the eHealth service, Sisom,