Sisom

Lar barna si det som det er – på deres egne premisser

HVA ER SISOM?

Sisom er en spillbasert kommunikasjonsplattform som er designet for at barns egen stemme skal bli hørt i møte med helsepersonell, helsesykepleier, kontaktlærere og andre som følger opp barn i 5 – 12 års alder enten det er på skolen, barnehagen eller i helsevesenet. Det grafiske uttrykket er utviklet sammen med forskere og det er utført flere internasjonale studier som viser at Sisom danner et godt grunnlag for videre kommunikasjon mellom barn og voksen. Sisom lar barna «si det som det er», noe som legger premisser for god oppfølging av barn i sårbare situasjoner.

SISOM I DRIFT VED DRAMMEN SYKEHUS.

Etter at Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus våren 22 var med på et utviklingsprosjekt er Sisom nå blitt en del av tilbudet til barna på sykehuset. Det er gjort en rekke internasjonale publiserte studier på Sisom som gir et entydig svar at barna syntes Sisom er fin å bruke.

Nå skal også barna ved Drammen sykehus bli hørt på en god måte, enten om det er når de er på sykehuset eller i en hjemmeoppfølging.

Les gjerne mer om Sisom på Drammen sykehus her

UTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN MED SKOLEHELSETJENESTEN I BYDEL NORDSTRAND

I løpet av året tilrettelegger vi Sisom for skolehelsetjenesten for småskolen. Første prosjekt er sammen med Bydel Nordstrand i Oslo der vi sammen går gjennom innhold med tanke på omfang, temaer som tas opp og hvordan spørsmålene skal stilles.

Målet med prosjektet er å utvikle Sisom til å bli et godt støtteverktøy for Helsesykepleiere i småskolen og gi barna en enda bedre mulighet til å få frem sine utfordringer og situasjon på skolen og hjemme. Vil du og dere være med å teste Sisom i deres skole så nøl ikke med å kontakte oss.

SISOM FOR BARNESKOLE OG BARNEHAGE

 • MOBBING OG UTENFORSKAP I SKOLE OG BARNEHAGE

  Mobbing og utestengning kan ofte begynne tidlig og det kan være vanskelig for den som utsettes for det å sette ord på det som oppleves som vondt og vanskelig. Mange barn kan også mangle begrepsapparat for å sette ord på følelser. Et økende antall barn faller inn under Autismespekteret eller har andre utfordringer som gjør at individuelle kartleggingssamtaler er viktig.

 • BARNAS VERNEOMBUD

  I møte med barnas verneombud kan det være en god inngang til en litt vanskelig samtale å la barnet selv beskrive situasjoner som oppleves som vanskelige. Her vil Sisom kunne danne et godt utgangspunkt. Verneombudet kan selv tilpasse Sisom til det enkelte barns behov og man kan derfor få individuelle opplevelser og at det som skal svares på i spillet oppleves som relevant.

 • HELSESYKEPLEIER I SKOLEN

  Det å avdekke utenforskap, mobbing og andre negative forhold som spiller inn på den enkelte elevs trivsel er viktig. Sisom kan i så måte være et godt verktøy å bruke for Helsesykepleier i barneskolen ovenfor de barna som har vanskeligheter med å sette ord på følelser og problemstillinger. Men Sisom kan også brukes til en generell kartlegging av trivsel og miljø i skolen. Svarene kan brukes både individuelt der det er gitt samtykke til det, og som statistikkgrunnlag for miljøet på skolen.

FRA SKOLEN

SISOM FOR HELSEVESENET

 • Kreft og andre alvorlige sykdommer

  Barn som rammes av kreft og andre alvorlige sykdommer har det ofte vanskelig med å kommunisere hvordan de har det. Barn har rett til å ta del i egen behandling, og har rett på å bli hørt. Sisom er utviklet nettopp for at barnas egen stemme skal bli hørt og tatt hensyn til i behandling av barnet.

 • Kommunikasjon

  Sisom er en webbasert løsning som gjør at barna kan bruke Sisom hvor som helst og på alle skjermstørrelser. Det betyr at de kan svare ut Sisom i ro og mak i trygge og vante omgivelser. Helsepersonell kan se svarrapporten før barnet enten kommer til konsultasjon på sykehuset eller som avstandsoppfølging i hjemmet.

 • Forskningen viser gode resultater

  Sisom har vært grunnlaget i flere internasjonale studier der resultatene er entydig positive, kommunikasjonen blir mer empatisk og effektiv og derved kan det bli lettere å se flere problemer og utfordringer tidligere. Noe som bidrar til bedre kvalitet uten at det går utover tidsbruken ved konsultasjon.

FRA SYKEHUSET

VIL DU LESE MER OM FORSKNINGEN PÅ SISOM

Det er gjennomført flere studier som undersøker bruken av Sisom i behandlingen av syke barn. Forskningsartikkel fra 2018 «Tell it as it is»: How Sisom prompts children and parents to discuss their cancer experience kan du lese her, og en nyere artikkel fra 2021 Creating a Communication Space in the Healthcare context: Childrens perspective of using the eHealth service, Sisom,